Stichting Uit de Kunst Waterland
Overkoepelende organisatie
van
Waterlandse culturele werkgroepen,
gevestigd te Monnickendam
Huishoudelijk reglement

   
Artikel 1 Werkgroepen
 
De volgende werkgroepen zijn onderdeel van Stichting Uit de Kunst:
 
  • De werkgroep Kunst Kijken Monnickendam vanaf oprichting van de stichting
  • De werkgroep Stichting Voormalig Vereiningsgebouw, vanaf 11-02-2003
  • De werkgroep Meezingkoor Waterland, vanaf 11 -02-2003
  • De werkgroep Sint Nicolaascomite Monnickendam, vanaf 11-02-2003
  • De werkgroep middeleeuws Genootschap Monnickendam, vanaf 21-02-2008
  • De werkgroep Lokaal Talent (Sound en Bites), vanaf 15-10-2018
 
Artikel 2
Doelstelling van de werkgroepen:
Het bevorderen enlof initiëren enlof zelf uitvoeren van culturele activiteiten in Waterland
 
Artikel 3
Leden van de besturen van de werkgroepen:
De in artikel 1 genoemde werkgroepen geven jaarlijks schriftelijk aan wie al bestuur van de werkgroep optreedt
 
 
Werkgroep Kunst Kijken Monnickendam (KKM)
Berry Bijlsma
Dieneke Dethmers,
Dora Kwadijk
Werkgroep Stichting Voormalig Verenigingsgebouw
Hans Broeren
Nella Roffelsen
Annie Overman
Ton Louwers
Werkgroep Meezingkoor Waterland
Ed van Dalen,
Lis Niesing,
Harry Voogel,
Erna Bohlander,
Johan Oosterbaan
Werkgroep Sint Nicolaascomite Monnickendam
Annie Overman,
Ruud vd Heiden,
Monique Diependaal,
Anja de Groot,
Annemarie Greuter,
Jaco Daems
Werkgroep Middeleeuws Genootschap Monnickendam (MGM)
Nard Jansen, (voorzitter)
Truus Stam ( secretaris)
Fer van de Geer (penningmeester)
Theo Mulder (bestuurslid)
Tineke Poel (bestuurslid)

Werkgroep Lokaal Talent
Barbara Eugster,
Elsa Koerse,
Wilfred Scherpenzeel,
Coby Zandvliet,
James Louise
Anton Titsing

Artikel 4
Vergaderingen
De besturen van de werkgroepen vergaderen minimaal 2 x per jaar. Jaarlijks stellen zij een jaarverslag op dat naar het bestuur van Stichting Uit de Kunst wordt gestuurd.
Artikel 5
Rechtspositie
-De werkgroep vormt een onderdeel van de Stichting Uit de Kunst welke tot doelstelling heeft het culturele leven in de gemeente Watertand te stimuleren en te bevorderen.
-De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder NR 41236424.
-Alle werkgroepen, in deze stichting vertegenwoordigd, leveren een lid voor het stichtingsbestuur van Stichting Uit de Kunst dat minimaal 1 x per jaar vergadert. De werkgroep draagt zelf (financiële) verantwoording voor haar activiteiten.
Artikel 6
Financiën
-De werkgroep draagt het zelfstandig beheer van de eigen bankrekening.
-De werkgroep dient te allen tijde over een batig saldo te beschikken.
-Als er rentebaten zijn, dan komen deze ten gunste van de rekening van de Stichting Uit de Kunst ter dekking van de algemene kosten.
-Jaarlijks zal door de leden van de werkgroep kascontrole plaatsvinden.
en schriftelijk verslag van de kascontrole maakt onderdeel uit van het jaarverslag.
Artikel 7
Taken
-Jaarlijks dienen de werkgroepen een planning in van hun activiteiten bij het stichtingsbestuur en het stichtingsbestuur beziet waar raakvlakken zijn en hoe de werkgroepen elkaar kunnen ondersteunen. De activiteiten moeten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zijn.
-Jaarlijks beziet de stichting welke gemeenschappelijke projecten financieel, materieel dan wel met menskracht van werkgroepleden wordt ondersteund en welke projecten het stichtingsbestuur zelf wil opzetten.
Artikel 8
Bevoegdheid
-De werkgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen genomen besluiten.
 
Artikel 9
Liquidatie
-Opheffing kan alleen geschieden met instemming van de meerderheid van het werkgroepbestuur
-Indien bij opheffing een positief saldo resteert, dient de meerderheid van het werkgroepbestuur daarvoor een goed doel aan te wijzen dat aansluit bij de doelstelling van de stichting Uit de Kunst.
-Mocht blijken dat er een negatief saldo is, moet het werkgroepbestuur dit zelf aanzuiveren
 
Stichting Uit de Kunst, 8 december 2004, gewijzigd 1 april 2020
Voorzitter: Hans Broeren
Secretaris: Berry Bijlsma